บทความสำหรับอาจารย์

วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์มีมาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์มีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ได้ขยายตัวไปในกิจการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล การรวมกันระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าก่อกำเนิดแนว ทางวิทยาการใหม่เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาถึง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบดิจิตอล การออกแบบวงจรรวม การออกแบบระบบทนต่อความบกพร่อง การออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบการประมวลผลแบบกระจาย  การออกแบบระบบซอฟต์แวร์อำนวยการ เป็นต้น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะต้องศึกษาถึงการออกแบบและใช้งานระบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคู่กันไป เพื่อที่จะสามารถนำวิทยาการมาประยุกต์กับวิชาชีพทางด้านนี้อย่างแท้จริง วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คือสาขาวิชาที่ศึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ออกแบบและวิเคราะห์วงจรที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ออกแบบหน่วยประมวลผลกลางหรือวงจรรวมเพื่อทำงานเฉพาะด้าน ศึกษาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ศึกษาและปฏิบัติจริงทางด้านระบบเครือข่ายข้อมูล อาทิการออกแบบ […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES