อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2556

admin / June 10, 2013

รายชื่อนักศึกษาที่ ดร.อรรจน์ โกญจนาท  (ห้องพัก 5-350)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5600345 นาย รัฐนันท์ รงค์ทอง
2 5600734 นาย วรดม อินตะมนต์
3 5600930 นาย ศุภณัฐ มิลังค์
4 5601068 นาย ขจรพงศ์ ส่งให้
5 5601311 นาย ทักษิณ บุญส่ง
6 5601366 นาย ภานุพงศ์ สวัสดิวิทยะยง
7 5601445 นางสาว อรอุมา ช่างปัน
8 5601447 นาย โสภณ เลียบดี
9 5601467 นาย พสิษฐ์ อัศวแสงหิรัญ
10 5601515 นาย วุฒิชัย ช่างวาด
11 5601518 นาย เอกรินทร์ ขันนา
12 5601589 นาย ธนพล บุญนุ่ม
13 5602067 นาย พลชนะ คงนนท์
14 5602338 นาย ธนภรรธ ศรีสุนทร
15 5602344 นาย กิตติพล ตู้ทอง
16 5602429 นาย สิทธา คัชมาตย์
17 5602630 นาย มาณพ เกษี
18 5602662 นาย พงศ์โสภณ ปรางทิพย์
รายชื่อนักศึกษาที่ อ.สมหมาย  บัวแย้มแสง  (ห้องพัก 5-310)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5602887 นาย อธิราช แจ่มวรรณา
2 5602890 นาย ธนพงศ์ ธนวุฒิสกุลชัย
3 5603063 นาย ภัทรพงศ์ ทิมจันทร์
4 5603131 นางสาว ทิพยรัตน์ เวชกุล
5 5603158 นาย วรวรรธน์ ภู่เพ็ง
6 5603247 นาย ธนัช พึ่งทอง
7 5603494 นาย ปรัชญา อุทัยวัฒนเดช
8 5603680 นาย พีรพัฒน์ ชีพเกิดสุข
9 5603728 นาย ภานุพันธ์ คำเวียง
10 5603913 นาย ไชยนันต์ จันทีนอก
11 5604048 นาย โชติกุล ไทยสะเทือน
12 5604207 นาย สถาพร ร่มโพรีย์
13 5604223 นาย ยศธร เปรมเพชร
14 5604260 นาย สิริวิมล ผลสุข
15 5604704 นาย วัชระ สมศรี
16 5604795 นาย เฉลิมพล มาลี
17 5604830 นาย พัสกร โฉสูงเนิน
18 5605488 นาย ภูมิรพี ดีมานนท์

 

รายชื่อนักศึกษาที่ อ.ชนินท์  วงษ์ใหญ่  (ห้องพัก 5-350)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5605560 นางสาว จิรนุช จนากร
2 5605900 นาย ณัฐกิตติ์ จินดากุล
3 5605985 นาย คณิศร แสงเงิน
4 5606335 นาย ชนาธิป สุขแจ่ม
5 5606446 นาย อารักษ์ คุณานพรัตน์
6 5606478 นาย ปฎิเวธ ชำรัมย์
7 5606502 นาย ยงยุทธ์ ตรีทร
8 5606579 นางสาว ญาธิกานต์ มากสินธ์
9 5606581 นางสาว ภักดีพร จุลปาน
10 5606695 นางสาว หทัยชนก จันทรานาคราช
11 5606698 นาย ศุภกิจ สมพงษ์
12 5606740 นางสาว ชนาวัน ปุญชรัศมิ์
13 5606823 นาย ก่อลาภ สุขรัตน์อมรกุล
14
5606983 นาย สร้างสรรค์ เรียวโชติสกุล
นักศึกษาที่จบ ปวส.
1 5600971 นาย สิทธิโชค แสงสุข
2 5601963 นาย ณัฐกิตติ์ ชาวเมืองกรุง
3
5606693
นางสาว รภัสสรณ์ บุญคง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES