คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูลRoom 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ext. 3272
Email: duang-arthit@rsu.ac.th
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อรรจน์ โกญจนาทRoom 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ext. 3279
Website : cpe.rsu.ac.th/ut

B.S. Electronics Engineering
M.S. Computer Engineering
Ph.D. Communication and Signal Processing

รายละเอียดเพิ่มเติม


ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
Email:วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3273
Email:อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.บุญรักษ์ จิปิภพRoom 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
Email:วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์เอนก กนกอภิวัฒน์Room 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3282
Email:วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.ม. โครงข่ายโทรคมนาคมรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์สกุล หิรัญเดชRoom 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3273
Email:วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
M.S. Computer scienceรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์สมหมาย บัวแย้มแสงRoom 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3275
Email:อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์จิรวุฒิ สินธุวณิชเศรษฐ์Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3273
Email:อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์พหล สมบูรณ์ธรรมRoom 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3272
Website : thaiclickbank.com

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์อภิรักษ์ ภักดีวงษ์Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3272
Email:วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์สุเมธี เกียรติเฉลิมคุณRoom 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
Email:วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ชนินท์ วงษ์ใหญ่Room 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3283
Email:วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์จตุพล ศรีวิลาศRoom 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
Email:วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. โครงข่ายโทรคมนาคมรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสินีนาถ จุมวงษ์Room 5-310
Tel. 02 997 2200 ต่อ 3270
Email:รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างเทคนิค
คุณจรินทร์ เทือกแถวTel. 02 997 2200 ต่อ 3272
Email:รายละเอียดเพิ่มเติม

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES