คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ext. 3272
Email: duang-arthit@rsu.ac.th
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้ารายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อรรจน์ โกญจนาท
Room 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ext. 3279
Website : cpe.rsu.ac.th/utB.S. Electronics Engineering
M.S. Computer Engineering
Ph.D. Communication and Signal Processing

ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์เอนก กนกอภิวัฒน์
Room 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3282
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร
วท.ม. โครงข่ายโทรคมนาคม

อาจารย์สกุล หิรัญเดช
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3273
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
M.S. Computer science

อาจารย์สมหมาย บัวแย้มแสง
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3275
อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์จิรวุฒิ สินธุวณิชเศรษฐ์
Room 5-351
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3273
อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์อภิรักษ์ ภักดีวงษ์
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3272
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

อาจารย์สุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ชนินท์ วงษ์ใหญ่
Room 5-350
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3283
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์จตุพล ศรีวิลาศ
Room 5-310
Tel. 02 997 2200-30 ต่อ 3271
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. โครงข่ายโทรคมนาคมราย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสินีนาถ จุมวงษ์
Room 5-310
Tel. 02 997 2200 ต่อ 3270

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES