หลักสูตร

หลักสูตร

ชื่อปริญญา   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

                       Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

                       วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

                       B.Eng. (Computer Engineering)

คุณสมบัิติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

การสำเร็จการศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
 • เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 2.00 (จากระดับสูงสุดที่ 4.00)

ทุนการศึกษา

 • ทุนโครงการสู่ วศ.บ. จำนวน 2 ทุน/ปี
 • ทุนดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 2 ทุน/ปี
 • ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา จำนวน 6 ทุน/ปี

 

หลักสูตรปี 2556

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

วิชาศึกษาทั่วไป

หลักสูตรปี 2555

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

 

หลักสูตรปี 2551

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร

 

 

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES