Category Archives: กิจกรรม

COM-CAMP # 2

โครงการค่ายฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปมาก เป็นสิ่งจำเป็นที่เยาวชนของไทยต้องเรียนรู้และติดตาม ไม่ว่าจะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การทราบพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างไว้จะเป็นประโยชน์กับผู้นั้นในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านอินเตอร์เน็ต ด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เป็นต้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดตั้งโครงการเรื่อง “ค่ายฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์” ขึ้น ซึ่งค่ายดังกล่าวจะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ สลับกับกิจกรรมนันทนาการโดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อสิ้นสุดโครงการนักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยรังสิต […]

Read More

COM-CAMP # 1

[gview file=”http://cpe.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2013/06/ComCamp1.pdf”]

Read More

OPEN HOUSE # 2009

[gview file=”http://cpe.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2013/06/Robot-Competition.pdf”]

Read More

OPEN HOUSE # 2010

[gview file=”http://cpe.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2013/06/mobile-inspection-robot.pdf”]

Read More

OPEN HOUSE # 2011

[gview file=”http://cpe.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2013/06/explore-robot.pdf”]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES