COM-CAMP # 2

COM-CAMP # 2

admin / June 4, 2013

โครงการค่ายฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปมาก เป็นสิ่งจำเป็นที่เยาวชนของไทยต้องเรียนรู้และติดตาม ไม่ว่าจะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การทราบพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างไว้จะเป็นประโยชน์กับผู้นั้นในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านอินเตอร์เน็ต ด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เป็นต้น

เพื่อเป็นการบริการวิชาการและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดตั้งโครงการเรื่อง “ค่ายฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์” ขึ้น ซึ่งค่ายดังกล่าวจะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ สลับกับกิจกรรมนันทนาการโดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อสิ้นสุดโครงการนักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

–     เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่นักเรียน ในความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

–     เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนหรือเยาวชนมีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

–     เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับโรงเรียนต่าง ๆ ในด้านความช่วยเหลือทางวิชาการ

–     เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำกิจกรรมร่วมกัน

–     เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบถึงการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

comcamp2_1

comcamp2_2

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES