Yearly Archives: 2013

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักศึกษาที่ ดร.อรรจน์ โกญจนาท  (ห้องพัก 5-350) ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5600345 นาย รัฐนันท์ รงค์ทอง 2 5600734 นาย วรดม อินตะมนต์ 3 5600930 นาย ศุภณัฐ มิลังค์ 4 5601068 นาย ขจรพงศ์ ส่งให้ 5 5601311 […]

Read More

COM-CAMP # 2

โครงการค่ายฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปมาก เป็นสิ่งจำเป็นที่เยาวชนของไทยต้องเรียนรู้และติดตาม ไม่ว่าจะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การทราบพื้นฐานที่สำคัญบางอย่างไว้จะเป็นประโยชน์กับผู้นั้นในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านอินเตอร์เน็ต ด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เป็นต้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการและส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดตั้งโครงการเรื่อง “ค่ายฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์” ขึ้น ซึ่งค่ายดังกล่าวจะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ สลับกับกิจกรรมนันทนาการโดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อสิ้นสุดโครงการนักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม จากมหาวิทยาลัยรังสิต […]

Read More

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES