บทความสำหรับอาจารย์

บทความสำหรับอาจารย์

phahol / June 3, 2013

วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอร์มีมาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์มีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ได้ขยายตัวไปในกิจการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล การรวมกันระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าก่อกำเนิดแนว ทางวิทยาการใหม่เป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องศึกษาถึง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบดิจิตอล การออกแบบวงจรรวม การออกแบบระบบทนต่อความบกพร่อง การออกแบบระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบการประมวลผลแบบกระจาย  การออกแบบระบบซอฟต์แวร์อำนวยการ เป็นต้น

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะต้องศึกษาถึงการออกแบบและใช้งานระบบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคู่กันไป เพื่อที่จะสามารถนำวิทยาการมาประยุกต์กับวิชาชีพทางด้านนี้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

      1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

2. เป็นหลักสูตรที่เน้นถึงการนำวิทยาการไปใช้จริง ในอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

3. เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตราฐานสากลด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงาน เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และ สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานได้

5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ภายในประเทศและต่างประเทศ

6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ และมีจริยธรรมในการทำงานและคุณธรรมในการดำรงชีวิต

แนวทางประกอบอาชีพ

1. อาชีพด้านราชการ ตัวอย่างเช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. อาชีพด้านรัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรที่ปรึกษา เป็นต้น

3. อาชีพด้านบริษัทเอกชน ตัวอย่างเช่น นักโปรแกรม ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ เป็นต้น

Download (PDF, Unknown)


Newer post older post home buy a research paper for college cheap april 28, 2015 in this wonderful video google engineers liu and merrified share some interesting tips and insights on how to effectively search your gmail and drive.

@ 2017 Esol Theme powered by WordPress Developed by ASIATHEMES